มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ยะโฮบารู – สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน

มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ยะโฮบารู – สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน
Click me! Click me!

มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ยะโฮบารู – สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน
จัตุรัสเมอร์เดกา – พระราชวังอิสตานา เนการา – ตึกแฝดปิโตรนัส
MERLION – ORCHARD ROAD – Universal Studio of Singapore