มะละกา – ยะโฮบารู – เลโก้แลนด์- กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน

มะละกา – ยะโฮบารู – เลโก้แลนด์- กัวลาลัมเปอร์  4 วัน 3 คืน
Click me! Click me!

มะละกา – ยะโฮบารู – เลโก้แลนด์- กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน 3 คืน
(เดินทางโดยเครื่องบิน)
ชมเมืองมะละกา – ชมย่าน Dutch Square- ชมมัสยิด AL-AZIM MOSQUE
สวนสนุกเลโก้แลนด์ – จัตุรัสเมอร์เดด้า – พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า- ตึกแฝด