เชียงราย – เชียงของ – หลวงพระบาง – ปากแบง 6 วัน 5 คืน

เชียงราย – เชียงของ – หลวงพระบาง – ปากแบง 6 วัน 5 คืน
Click me! Click me!

เชียงราย – เชียงของ – หลวงพระบาง – ปากแบง 6 วัน 5 คืน
ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – หมู่บ้านผานม
น้ำตกตาดกวางสี – วัดเชียงทอง – พระธาตุภูสี – วัดวิชุนราช
พระราชวังเก่า – อิสระการช๊อปปิ้ง ถนนคนเดิน หน้าพระราชวังเก่า